נוהל חברות ארגונית

נוהל חברות ארגונית

הקדמה

כאגודה מקצועית לייעוץ תעסוקתי ולפיתוח קריירה– העוסקת בקידום תחום העיסוק של יעוץ תעסוקתי על כל היבטיו, פועלת אַיֶלת להרחיב את מעגל חברי האגודה ובכלל זה לצרף לשורותיה ארגונים מקצועיים העוסקים בתחומים אלו.

תקנון זה נועד למסד את נושא החברות של ארגונים מקצועיים העוסקים בתחום המעוניינים להסדיר את חברות עובדיהם באגודה על בסיס קבוצתי.

ארגונים המעוניינים בהסדר שכזה יפנו מכתב בקשה  להצטרף לחברות ארגונית באַיֶלת בצירוף רשימת העובדים שרוצים לצרף תוך ציון השם, הכתובת, התפקיד, ההשכלה והניסיון של העובדים.

החברות הארגונית תקפה למשך שנה קלנדרית.

 

 • הגדרת ארגון – ארגון לצורך נוהל זה הוא גוף הרשום על פי החוק באחת מההגדרות הבאות:
  • גוף ציבורי / ממשלתי .
  • גוף אקדמי או רשום כעוסק בהכשרה / הדרכה .
  • גוף עסקי המתנהל כחוק.
  • עמותה רשומה כחוק ובעלת אישור לניהול תקין בשנה האחרונה.

 

 • זכאות לחברות ארגונית – ארגון זכאי לחברות ארגונית באַיֶלת כאשר עומד בתנאים המצטברים המפורטים מטה:
  • הארגון עוסק באחד או יותר מהנושאים של תעסוקה וקריירה כגון: אבחון תעסוקתי, הכוון תעסוקתי , יעוץ תעסוקתי, פיתוח קריירה, תיווך לתעסוקה, קידום תעסוקה, הכשרה מקצועית, הדרכת אנשי מקצוע בנושאי תעסוקה וקריירה.
  • הארגון הינו בעל היקף של מעל ל 5 עובדים מקצועיים העוסקים בתחום.
  • הארגון הינו בעל וותק מקצועי של שנה אחת לפחות בתחום.
  • הארגון מקיים פעילות באחד מהתחומים של יעוץ תעסוקתי המוגדרים לעיל בסעיף ד1 בהיקף של 70  איש בשנה לפחות.

 

 • אופן ביצוע החברות הארגונית –
  • החברות הארגונית יכולה להתבצע באחת משתי הדרכים:
   1. ארגון יכול לרשום את עובדיו ו/או לשלם עבורם כחברים בחברות הארגונית ועל פי מספר החברים הנרשמים יזוכה בהנחה המתאימה בעת תשלום החברות.
   2. אם הארגון אינו מסדיר את החברות הארגונית, יכולים עובדי הארגון להרשם לחברות ארגונית כקבוצה באופן עצמאי ועל פי מספר החברים שיירשמו הם יזוכו בהנחה המתאימה בעת התשלום.
  • בכל אחת מהדרכים יש להגדיר מראש מיהו איש הקשר של הארגון / הקבוצה עם אגודת אַיֶלת.
  • החברות הארגונית תקפה לאחר אישור החברות על ידי ועדת החברות של אַיֶלת.
  • עם קבלת החברים לאַיֶלת במסגרת החברות הארגונית יחולו עליהם כל החובות וכל הזכויות כחברים רגילים בארגון .

 

 • תשלום דמי חברות ארגונית – מחיר דמי החברות הארגונית תהיה כדלהלן:
  • צרוף של עד 4 חברים מאותו ארגון – מחיר מלא – 240 ₪ לאדם.
  • צרוף של 5-9 חברים מאותו ארגון – 200 ₪ לאדם.
  • צרוף של 10 חברים ומעלה מאותו ארגון – 180 ₪ לאדם (25% הנחה).

 

 • הערות נוספות
  • כל חבר הרשום במסגרת החברות הארגונית, בין אם נרשם על ידי הארגון ובין אם נרשם עצמאית במסגרת קבוצה, חייב לעמוד בתנאי הקבלה של חברות אישית באילת (על פי תנאי ההשכלה והניסיון המפורטים בנוהל החברות לאילת).
  • ועדת חברות רשאית במקרים חריגים לאשר חברות, בתאום עם הנהלת האגודה, גם ל ארגון שאינו עומד בכל התנאים  הנ"ל ובתנאי שהארגון המועמד הוכיח תרומה משמעותית בתחום הייעוץ התעסוקתי. אישור כזה מחייב קיום דיון ורישום פרוטוקול.
  • בתנאים מסוימים רשאית ועדת החברות ו/או הנהלת איל"ת לפסול זכאות ארגון להצטרפות  לחברות ארגונית בתנאי שהתקיים על כך דיון ונרשם פרוטוקול.

נספח : הרשמה קבוצתית לימי עיון

 • כל ארגון על פי המוגדר בד/1 רשאי לרשום את עובדיו לימי העיון בצורה מרוכזת.
 • ההרשמה על ידי הארגון יכולה להיעשות גם בצורה גלובלית כך שהארגון אינו מתחייב לרשימה שמית מראש אלא מתאפשרת לו תחלופה של העובדים המשתתפים בימי העיון.
 • כפי שהדבר נעשה לגבי חברות ארגונית גם ההרשמה לימי העיון יכולה להיעשות על ידי קבוצת עובדים מאותו ארגון באופן עצמאי.
 • החברים בחברות הארגונית זכאים להנחה של % 50 בתשלום ימי העיון.
 • מי שזכאי להנחה במחיר מכל סיבה שנקבעה, יכלל בקבוצה הארגונית, אך ישלם את המחיר המופחת.

 

חברי איל"ת בחברות ארגונית או אישית נהנים מ-50% הנחה על התעריפים לעיל.