הגישה הנרטיבית ביעוץ קריירה /מתוך הרצאתה של טלי שפר, יום עיון ׳אני היועץ׳

הגישה הנרטיבית רואה באדם כמוביל את חייו על פי הידע, הכוונות, הערכים, החלומות והשאיפות שלו. היא מתייחסת להשפעות של נורמות חברתיות תרבותיות ומשפחתיות על חיי האנשים ומעודדת בחינה של עמדת האדם כלפיהם.

הגישה הנרטיבית יוצאת מתוך עמדה מכבדת ונטולת שיפוטיות, המתייחסת לאנשים הפונים לטיפול ולייעוץ כאל מומחים לחייהם. היא מחזקת את מקומו של האדם כבעל מיומנויות, כישורים, אמונות, ערכים ושאיפות, ורואה בהם כלים לשינוי.

הנחת הבסיס של ייעוץ נרטיבי היא שבני אדם בונים סיפור על עצמם כדי לתת משמעות למציאות בה הם חיים. הסיפורים הרבים נבנים לאורך חיינו על סמך התנסויות ועל סמך משוב שמקבלים מהסביבה, ומכילים את המשמעויות הנובעות מהם.  סיפורים אלה לא רק מתארים את ההתנסויות של חיינו אלא גם מנחים את האופן בו אנו מרגישים , חושבים ופועלים.

קיימים סיפורים "רוויי בעיה",מכאיבים, ובמקרה התעסוקתי- סיפור המקשה על בחירת מקצוע, שמביאים את האדם אלינו בבקשה לעזרה, אך במקביל, תמיד נמצא עדות לסיפורים אחרים בהם לבעיה אין אותה מידת השפעה, ויותר מכך,עדות לסיפורים שהשפעתם על האדם מיטיבה, ונמצאים בהלימה עם העדפותיו. אלו הם "סיפורים מועדפים".

במהלך הייעוץ, היועץ עוזר לנועץ להעריך ולשנות את יחסיו עם "הבעיה", שואל שאלות שיכוונו את הנועץ להיווכח כיצד הבעיה מפריעה לו לנהל את חייו על פי האמונות והערכים החשובים לו (תהליך המכונה דקונסטרוקציה) ולנקוט עמדה כלפיה (התחלה של בניית סיפור מועדף).
במקביל מחפשים בייעוץ הנרטיבי אחר "סיפורים או אירועים יוצאי דופן"  (unique outcomes)  שהשפעתם שונה (ומועדפת) מזו של הסיפור המכאיב, או סיפורים  נעדרים אך נרמזים, משתמעים (implicit).  שניהם מאפשרים מגע עם ערכיו, חלומותיו, ושאיפותיו של הנועץ שמהווים פלטפורמה להתפתחות של כיוון אחר, מועדף, בחייו.

את המקצוע המועדף גוזרים מתוך הסיפור המועדף. הוא מהווה התחברות מעשית, ממשית, לזהות המועדפת של הנועץ (כמובן,עם נתינה של מקום לנושאים מציאותיים כמו כישורים ותנאים כלכליים).
היועץ הנרטיבי נעזר בטכניקות ייחודיות שמסייעות לנועץ להכיר את הסיפור המועדף שלו. אלו טכניקות שניתן להשתמש בהן גם בייעוצים שאינם נרטיביים, אך השואפים למטרות דומות.  על היועץ התעסוקתי הנרטיבי לסייע לנועץ להכיר את הזהות המועדפת, המקצוע המועדף, ואף ההתנהלות מועדפת בחיים.

היועץ על פי הגישה הנרטיבית הוא משפיע אך לא מרכזי.

טלי שפר הנה פסיכולוגית תעסוקתית וקלינית (נרטיבית..)

 

מקורות

הערה: המקורות  של  Whiteהם המשמעותיים להבנת הגישה הנרטיבית של מייקל ווייט ודיוויד אפסטון.

Brott, P.E. (2001).  The storied approach: A postmodern perspective for               career counseling. The Career Development Quarterly, 49, 304-313.

Bruner,J. (1986). Actual minds, possible words. Cambridge: Harvard University.Press

*Gene Combs & Jill Freedman.The Counselling Psychologist 20012 40:1033

Myerhoff, .B. (1986). Life not death in Venice: Its second life, InV. Turner & E. Bruner (Eds.).The anthropology of experience, Chicago: University of Illinois Press.

Vigotsky,L. (1986). Thought and language. Cambridge:MIT Press.
McIveen,  P. F. &Patton,  W.A.  (2007). Narrative career  counselling. Australian Psychologist, 42 (3), 226-235.

White, M. (2007). Maps of narrative practice. NY: W.W Norton & Company..

White, M. (1977). Narratives of therapists’ lives. Adelaid: Dulwich Centre

        Publications.

Savicas,M,L. (2011). Career counseling, Theories of Psychotherapy Series (Kindle Edition). Washington, D.C.: American Psychological Association.