תקנון האגודה

תקנון האגודה

מבוא

עקב התפתחויות התעשייה, המדע והחברה, המציאות המשתנה והגדלת מרחב העיסוקים בתחום הייעוץ התעסוקתי והקריירה, מקבל נושא היעוץ התעסוקתי משקל גדול יותר בחיי האדם והחברה. בימינו גדל מספרם ומגוון עיסוקיהם של אנשי מקצוע העוסקים בתחום הייעוץ התעסוקתי – ייעוץ בבחירת מקצוע ועיסוק, ייעוץ לפיתוח קריירה, ייעוץ לתעסוקה בגיל הפרישה, וכן הסברה בנושאי תעסוקה במסגרות שונות: במוסדות ממלכתיים, ציבוריים ופרטיים, בתי ספר, מכללות ומוסדות להשכלה גבוהה, הסתדרויות עובדים והתנועות הקיבוציות.

יועצי התעסוקה הם בעלי רקע תעסוקתי מגוון: יועצים שהוסמכו בקורסי תעודה שונים באוניברסיטאות בישראל ובחו"ל, פסיכולוגים תעסוקתיים, אנשי משאבי אנוש, עו"ס, אנשי חינוך ואחרים.

בארצות רבות הוקמו ארגונים לאומיים של יועצי תעסוקה, ובשנת 1951 הוקם האיגוד הבינ"ל לייעוץ חינוכי ותעסוקתי (AIOSP-IAEVEG). לאור התפתחות היעוץ התעסוקתי בישראל ובעולם הוקם ב- 1981 האיגוד הישראלי ליעוץ תעסוקתי על מנת לאגד את אנשי המקצוע העוסקים ביעוץ תעסוקתי במישורים שונים – מחקר, יישום, הוראה וחינוך – המוכנים להשתתף בפעולותיו בארץ וליצור את הקשר עם האיגוד הבין-לאומי.

ב 2012 עקב תהליך התחדשות שעבר האיגוד, רועננו מטרותיו והשם שונה לאגודה. בהתאם לסעיף 11(ב) לחוק העמותות ולהנחיות הרשם, עודכן התקנון ועבר אישור של האסיפה הכללית, זאת בכפוף לאישור רשם העמותות.

שם האגודה:

אַיֶלת, האגודה הישראלית ליעוץ תעסוקתי ולפיתוח קריירה; תקרא להלן בתקנון זה "האגודה".

פרק 1: מטרות האגודה

מטרת העל:

קידום הפיתוח המקצועי של העוסקים בתחום פיתוח הון אנושי לתעסוקה ולקריירה.

מטרות מרכזיות:

1.     שיפור הידע, המקצועיות והאתיקה של העוסקים בתחום פיתוח הון אנושי לתעסוקה וקריירה על מגוון היבטיו.

2.     הרחבת "ארגז הכלים" המקצועי, עידוד לפיתוח תפישות עבודה חדשות והרחבת היצע השירותים בתחום בהתאם למציאות המשתנה וההתפתחויות החברתיות, הכלכליות והטכנולוגיות. סיוע להנגשת השירותים באמצעות מידע.

3.     הגברת המודעות למגוון המקצועות והשירותים בתחום ולחשיבותו לקידום המוביליות התעסוקתית והחברתית, הן בקרב גורמים מקצועיים וקובעי מדיניות והן בקרב העובדים בתחום  והלקוחות.

4.     יצירת מרחב פורה למפגש בין אנשי מקצוע, הרחבת והעמקת הקשרים המקצועיים, שיתופי הפעולה, למידה ושיתוף הניסיון המקצועי בין העוסקים בתחום.

5.     הגברת הזיקה בין העשייה האקדמית בתחום – לבין העשייה המקצועית היישומית בשטח לשם עידוד מחקרים ופרסומים, הפריה הדדית, למידה ופיתוח.

6.     חיזוק הקשר בין האיגוד לבין ארגונים דומים בחו"ל, חילופי ידע בין לאומי.

7.     הגברת ההשפעה על השיח הציבורי והחברה, על קביעת המדיניות בתחום ועל שיוויון ההזדמנויות בתעסוקה.

פרק 2 – דרכי פעולה:

1.     אתר – הקמה והפעלה של אתר האגודה שיהווה במה לפרסומים מקצועיים, מאמרים, כתבות, מדורים, הצגת אנשי מקצוע, הצגת תוכניות,  פורומים, הפקת  כתב עת מקצועי ועוד….ויהיה "אבן שואבת" לעוסקים בתחום.

2.     הדרכה – קיום כנסים מקצועיים, ימי עיון, השתלמויות, מפגשי עמיתים.

3.     קשרים – קיום קשרי גומלין עם גופים מקצועיים, ציבוריים ופרטיים, בארץ ובעולם –  ליצירת אינטראקציה מקצועית ושותפות, להיכרות עם מדיניות הגופים, מגמות חדשות ופעילות קיימת  ועתידית, תוך שאיפה לשיתוף האגודה בדיונים קובעי מדיניות.

4.     שיווק – שיווק יזום להגדלת מספר הגופים המקצועיים השותפים וגיוס קהלי יעד נוספים לחברות ופעילות בארגון.

5.     אקדמיה- יצירת קשרי עבודה עם מוסדות מחקר, הכשרה והשכלה גבוהה ועידוד מחקרים ופרסומים בתחום.

6.     ייזום ופיתוח – מיזמים התנדבותיים אשר יש בהם תרומה לחברה ומענה לאוכלוסיות מעוטות משאבים אשר אינם משולבות בעבודה במלוא הפוטנציאל התעסוקתי שלהם.

7.     הסמכה – הסמכה פרופסיונאלית ו/או פתיחת מסלולי הסמכה בתחומים הכלולים בפעילות האגודה – הנושא יידון  על פי צרכים חדשים והתפתחויות בתחום, בשיתוף מוסדות ההכשרה/השכלה הפועלים בתחום.

פרק 3:   היקף פעילותה של האגודה:

1.     האגודה מארגנת את פעילותה בקנה מידה ארצי.

2.     האגודה רשאית להקים חטיבות, חוגים, סניפים או מוסדות שיפעלו על פי תקנון זה.

3.     האגודה רשאית לקיים פעילות אזורית שתפעל על פי תקנון זה.

פרק 4:   חברות

 

1.   קבלה לאגודה

כחבר האגודה רשאי להתקבל כל תושב מדינת ישראל העומד ב- 2 התנאים הבאים:

א.       השכלה

1.     בעל תואר אקדמאי מוכר* במקצוע רלוונטי לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה כגון: יעוץ ארגוני; התנהגות ארגונית; פסיכולוגיה ארגונית; עבודה סוציאלית; יעוץ חינוכי; לימודי עבודה; סוציולוגיה ארגונית; משאבי אנוש; שרותי אנוש; מדעי ההתנהגות.

או

בעל תואר אקדמאי מוכר במקצוע אחר ובלבד שכלל לפחות 4 קורסים בתחום התעסוקה.

או

2.     בעל תואר אקדמאי מוכר בכל תחום שהוא, אשר קיבל הדרכה בתחום הייעוץ התעסוקתי ופיתוח קריירה לפרטים או לקבוצות במקום בו מועסק / הועסק או באופן עצמאי.

*תואר המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המחלקה להכרת תארים מחו"ל של משרד החינוך.

ב.       ניסיון בעבודה

בחבר האגודה רשאי להתקבל מי שעסק/עוסק בתחום הייעוץ התעסוקתי/פיתוח קריירה [ ניהול, יעוץ, הנחיה, השמה..] לפחות 3 שנים

כעמית האגודה רשאי להתקבל כל תושב מדינת ישראל העומד בתנאים הבאים:

עומד בקריטריון השכלה אך טרם צבר ניסיון בעבודה כמתבקש בקריטריון נסיון בעבודה

או
סטודנט לתואר אקדמי כמפורט בקריטריון השכלה ועדיין ללא ניסיון בתחום.

או

עוסק בתחום בפועל כשכיר או כעצמאי [ על אף שאינו אקדמאי]

 

א.       מועמד חדש שיגיש טופס בקשה עם כל המסמכים בהתאם יקבל תשובה תוך כשבועיים ימים.

ב.       על פי שיקולי צוות החברות  יתבקש המועמד לצרף לבקשתו תעודות ואישורים רלוונטים.

ג.        וועדת חברות רשאית במקרים חריגים לאשר חברות, בתאום עם הנהלת האגודה, גם למי שאינו עומד בכל התנאים המצטברים הנ"ל ובתנאי שהמועמד הוכיח תרומה משמעותית בתחום הייעוץ התעסוקתי. אישור כזה מחייב קיום דיון ורישום פרוטוקול.
2.   אי קבלה או פסילת חברות באגודה

בהתקיים אחד או יותר מבין התנאים המפורטים להלן רשאית ההנהלה לפסול זכאות להצטרפות כ"חבר" או "עמית", או להוציאו מן האגודה בתנאי שהתקיים דיון על כך ונכתב פרוטוקול.

לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע זאת אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

1.2   החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו

2.2   החבר הפר את הוראות התקנון, הקוד האתי או החלטה של האסיפה הכללית

3.2   החבר פועל בניגוד למטרות העמותה

4.2   החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון

3. זכויות חבר / עמית:

יכול להשתתף בכל הפעילויות וההשתלמויות המקצועיות שתיזום האגודה; לקבל את פרסומי האגודה, בחינם או בתעריפים מועדפים, כפי שיקבע ע"י ההנהלה; לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה.

4. חובות חבר / עמית:

·       תשלום דמי חבר
תשלום דמי חבר שנתיים כפי שייקבעו ע"י הנהלת איל"ת. זכאים לתשלום דמי חבר מופחתים:  בעלי תעודת אזרח ותיק, סטודנטים ומתמחים בפסיכולוגיה ובעבודה סוציאלית.

·       קיום הוראות תקנון איל"ת

·       מחויבות לקיום הוראות תקנון איל"ת וביצוע מדיניות והחלטות הנהלת הארגון.

הערה: תקנון חברות זה יחול על קבלת חברים חדשים החל ממועד אישור התקנון בידי הרשם ולא יפגע במעמדם של חברים או עמיתים שהוכרו ושילמו דמי חבר קודם לכן.

פרק 5:   מוסדות האגודה

1.     מוסדות האגודה הם: האסיפה הכללית, הועד המנהל, המועצה המיעצת, ועדת האתיקה המקצועית  וועדת הביקורת.

2.     האסיפה הכללית היא המוסד העליון של האגודה, היא המחליטה על מטרות ודרכי הפעולה של האגודה, מאשרת את תקנון האגודה ואת כללי האתיקה המקצועית, בוחרת את הועד המנהל, את ועדת והאתיקה המקצועית ואת ועדת הביקורת של האיגוד. האסיפה הכללית דנה בדו"ח הכספי של ההנהלה ובדו"ח ועדת הביקורת ומאשרת אותם.  האסיפה דנה בערעורים על החלטות ועד המנהל .  האסיפה הכללית מתכנסת על פי החלטת ועד המנהל לפחות פעם בשנה. הועד המנהל חייב להודיע לכל חברי האגודה על מועד האסיפה הכללית, מקום ההתכנסות וסדר היום המוצע 30 יום לפחות לפני המועד.
האסיפה הכללית חוקית אם נוכחים בה לפחות 50% מחברי האגודה. לא הופיעו 50% מחברי האגודה לאסיפה הכללית בשעה הנקובה בהזמנה – תידחה האסיפה הכללית במחצית השעה, והחלטותיה  של האסיפה לאחר מכן תתקבלנה ברוב קולות פשוט ממספר הנוכחים ככל שיהיו.

3.     הועד המנהל מורכב מ- 5 עד 9 חברים והוא מייצג את האגודה למשך כל תקופת כהונתו. כהונתו של הועד המנהל היא עד שאסיפה כללית אחרת בוחרת ועד חדש. הועד המנהל בוחר מתוכו את יושב ראש האגודה, את הגזבר ואת המזכירות וממנה לתקופת כהונתו ועדות וצוותי משימה לפי הצורך, כגון: קבלה לחברות, השתלמויות והדרכה, כספים, קשרים בינ"ל וכל משימה אחרת שתראה כעניין למטרות האגודה. הועדות והצוותים יקבלו את משימותיהם מהועד וידרשו לקבל אישור הועד לפעולותיהם. הועד המנהל מחליט על הקמת מוסדות ומפעלים, מייצג את האגודה לפני מוסדות וארגונים אחרים בארץ ובחו"ל. הועד המנהל מייצג את האגודה בפני רשם העמותות ובפני בית המשפט, מחליט על גובה דמי החבר השנתיים, על קניה או מכירת נכסים, ועל נקיטת צעדים בעקבות המלצות ועדת האתיקה המקצועית או ועדת הביקורת.  הועד המנהל דן בערעוריהם של החברים על החלטות ועדת הקבלה והחברות, ועדת האתיקה המקצועית או ועדות אחרות של האגודה. הועד המנהל מחליט על כינוס האספה הכללית על פי הנהלים שנקבעו בתקנון, על כינוס המועצה המייעצת ומגיש דו"ח כתוב על פעילותו לפני האסיפה הכללית ורשם העמותות. הועד המנהל מתכנס על פי החלטת היו"ר בהתאם לצורך, אך לא פחות מפעם בשלושה חדשים.

4.     ועדת האתיקה המקצועית תורכב מ- 3 חברים שיבחרו ע"י האסיפה הכללית, מתפקידם לדון בקוד האתיקה המקצועית, להציע עדכונים ושינויים לאסיפה הכללית, לדון באירועים ותלונות שיובאו לידיעתה ע"י הועד המנהל או ע"י חברים באיגוד או מוסדות או לקוחות ולהמליץ לועד המנהל כיצד לפעול.

5.     ועדת הביקורת מורכבת מ 2 עד 3 חברים שיבחרו ע"י האסיפה הכללית. מתפקידם לבקר את פעילות האגודה, בדגש על ההתנהלות הכספית של הועד המנהל, ולהגיש דו"ח ביקורת על המאזן שיוגש לה ע"י הועד המנהל. דו"ח הביקורת יוצג בפני האסיפה הכללית ויועבר לרשם העמותות ולרשויות המס.

פרק 6 :   אמצעים כספיים
1.     נכסיו והכנסותיו של המוסד משמשים אך ורק למטרותיו וחלוקת רווחים או טובות הנאה בין חבריו אסורה בהחלט.

2.     האגודה מממנת את פעילותה מדמי חבר, הכנסות מפעולות, מוסדות השייכים לה, תרומות והשתתפות תקציבית של מוסדות וקרנות שונות בארץ ובחו"ל. הועד המנהל יקבע את גובה דמי החבר.

3.     גזבר האגודה ישמש יו"ר ועדת הכספים, אם תוקם, יציג לועד המנהל דו"ח חצי שנתי על הפעילות הכספית של האגודה ויכין את המאזן השנתי שיוגש לוועדת הביקורת של האגודה ולאסיפה הכללית.

4.     חשבון הבנק ינוהל בידי שני מורשי חתימה אשר אחד מהם הוא הגזבר, אשר ייבחרו ע"י האסיפה הכללית. הגזבר ומורשה החתימה הנוסף אינם חייבים להיבחר מקרב חברי הועד המנהל.
5.     הוצאת כספים: כל הוצאת כספים תעשה בהתאם למטרות האגודה ובכפוף להנחיות הרשם ומחייבת חתימת שני מורשי החתימה. הוצאות מעל 12,000 ש"ח מחייבות גם דיון בועד המנהל.
6.     השקעה: מורשי החתימה יפעלו להשקעת כספים עודפים של העמותה בני"ע סולידיים, בכפוף להנחיות הרשם.
7.     כרטיס דביט: מורשי החתימה ידאגו שלחשבון הבנק של האגודה יונפק כרטיס דביט באמצעות הבנק. חלק מן התשלומים הכספיים ישולמו בכרטיס זה, בהתאם לצורך, בכפוף להנחיות הרשם.
8.     הועד המנהל יקבל דיווח שוטף על המצב הכספי בכל ישיבת ועד מנהל ולפי דרישה.
9.     כל עוד המחזור השנתי אינו מגיע לידי הנקבע בחוק העמותות סעיף 19(ג)(1), האגודה אינה חייבת במינוי רואה חשבון. ככל שהמצב ישתנה, תהיה האגודה חייבת במינוי רואה חשבון.
10. במקרה של פירוק יועבר רכוש המוסד לידי מוסד ציבורי אחר בעל מטרות דומות, המאושר לעניין סעיך 46, ולא יחולק בין חבריו.
פרק 7 : המעמד המשפטי של האגודה
1.     האגודה היא אישיות משפטית בעלת כל הזכויות אשר לאישיות משפטית, בכלל זה הסמכות לרכוש נכסים ניידים ולא ניידים ולהעביר אותם לכל מיני זכויות, להתקשר בחוזים, להופיע במשפט ובכל מו"מ משפטי, לעשות את כל הנדרש לקיום מטרותיה ולהקים מוסדות וקרנות הקשורים בפעילותה ולהיכנס לשותפות במוסדות קיימים. האגודה רשאית לקבל הלוואות ולהבטיח תשלומן ע"י שיעבוד ומשכנתא של נכסים ניידים ובלתי ניידים, או ע"י בטחונות אחרים. כל העניינים האלה מתנהלים ע"י הועד המנהל או ע"י מיופה כוחו.

2.     משרד האגודה יהיה במקום אשר יקבע ע"י הועד המנהל.