top of page

"זהות של מסוגלות" בעולם העבודה – מודל העבודה של "מרופין לקריירה" בנימין הוזמי; ליאורה בן יהודה


תקציר

"זהות של מסוגלות" הינה מפתח חשוב להשתלבות תעסוקתית שכן היא מאפשרת לאדם לבחור תחום עיסוק המצוי בזיקה ליכולותיו וכישוריו. כמו כן היא מסייעת לו להשתלב בעולם העבודה בתחושה של חיוניות ונחיצות –בזכות ולא בחסד. צעירים ובוגרים רבים עם לקויות למידה מורכבות והפרעות קשב מתקשים למצוא תעסוקה המהווה עבורם ייעוד ומקור להגשמה עצמית. התכנית "מרופין לקריירה" הוקמה לפני כעשור ומחצה מתוך כוונה לפתח מענה לחסמים אלה. מודל תל"ם (תעסוקה, לימודים, מסוגלות) להשתלבות מיטבית בתעסוקה שייסקר בהרחבה במאמר זה, נועד להציע מענה כוללני שבמוקדו עיסוק בסוגיית הזהות ויצירת אקלים הכשרה מקצועית מיטיב, תומך ומותאם – אישית, לימודית וחברתית. הערכה מלווה לתכנית שנעשתה על-ידי המוסד לביטוח לאומי מצאה כי שיעור ההשתלבות של בוגריה בעולם העבודה בתום התכנית עומד על 82% ולאחר שלוש שנים על 91%. נסיוננו מלמד כי תהליך הכשרה והקניית מיומנויות מתמשך, רחב ומעמיק, ובכללו עיסוק בסוגיית הזהות, המתקיים במסגרת לימודים נורמטיבית, בקרב חברת שווים, עם מעטפת לימודית-רגשית, מאפשר למשתתפים בו לממש יכולות ולהשתלב בהצלחה בעולם העבודה.


Ruppin Career
.pdf
הורידו את PDF • 4.89MB

Comments


bottom of page