top of page

ישומים של עקרונות הגישה המוטיבציונית לשינוי ביעוץ קריירה

סדנה של פרופ' חדוה בראונשטיין-ברקוביץ


שינויים בקריירה, בין אם מבחירה ורצון או בשל כורח, עלולים לעורר חששות ולהקשות על מימוש ויישום השינוי. בסדנא זו נלמד כיצד ניתן לסייע לנועצים להגדיר את מטרות השינוי ולממש אותו, באמצעות שילוב של עקרונות ושיטות עבודה מהגישה המוטיבציונית לשינוי.
מטרות

א. רכישת מושגים, מיומנויות וכלי עבודה מבוססים על הגישה המוטיבציונית לשינוי.

ב. יישום והתאמת עקרונות הגישה המוטיבציונית בייעוץ התעסוקתי לשם קידום ועיצוב שינויים בדפוסי הקריירה, וכן קבלת החלטות תעסוקתיות ומימושן.


תקציר

בשני העשורים האחרונים אנו עדים לשינויים משמעותיים בעולם העבודה ולתמורות בתפיסתו של הפרט את מקום העבודה בחייו. הקריירה הפכה לגורם מרכזי בהגדרת הזהות, בד בבד עם הפנמת נורמות עכשוויות לפיהן זוכים בהערכה דפוסי קריירה המאופיינים בגישה פרואקטיבית לתנועה ושינוי. עולם העבודה הפך לדינאמי עם אי-וודאות רבה, ואינו מספק יציבות תעסוקתית כבעבר. בתוך הוויה של שינויים ומעברים בצמתי קריירה ההולכים ומתרבים, יש החווים בלבלול ולעיתים אף חוסר אונים וקושי בהגדרת יעדי השינוי, בהנעת השינוי וביישומו בפועל. מרק סביקס, חוקר ותיאורטיקן מהבולטים בתחום ייעוץ הקריירה בעשורים האחרונים, אומר כי בעולם כזה, רווי מעברים, שינויים וצמתים, אחת ממטרותיו המרכזיות של הייעוץ היא לצייד את הנועצים שלנו בכלים אפקטיביים להתמודדות עם מעברים ושינויים בכלל, ועם מעבריי קריירה בפרט.


בעשור האחרון אנו עדים לגוף מחקר ראשוני אשר מאשש את היעילות של שימוש בעקרונות ושיטות של גישת הריאיון המוטיבציוני לשינוי במצבים של קבעון ו/או משבר בתחום הקריירה והעבודה. גישת הריאיון המוטיבציוני הינה גישה טיפולית ממוקדת מטופל/נועץ (client-centered) שפותחה ע"י מילר ורולניק, ומטרתה לקדם שינויים בהרגלים ובהתנהגות באמצעות חשיפת מקורות המוטיבציה הפנימית. הגישה מסייעת להתמודד עם חסמים הנובעים מקשיים מוטיבציוניים ו/או קשיים בתפיסת מסוגלות עצמית, באמצעות מעבר משפת קיבעון לשפת שינוי והפחתת התנגדויות, באמצעות ארגז כלים עשיר.


בסדנא נכיר את עקרונות ושיטות גישת הריאיון המוטיבציוני ואת התאמתם ויישומן הייחודי בייעוץ התעסוקתי, במטרה לסייע לנועץ להגדיר את מטרות השינוי, לגבש את זהותו המקצועית, וללוות אותו במימוש בפועל בעולם העבודה ההדגמות יתבססו גם על מקרים שיביאו המשתתפים.


היקף: 16 שעות אקדמיות במהלך 4 מפגשים.


מועדי הקורס: ימי ג' 6/2, 13/2, 20/2, 27/2 בשעות 17:00-20:15 .


הסדנה מקוונת- המפגשים לא יוקלטו


על המנחה:


פרופ' חדוה בראונשטיין-ברקוביץ, פסיכולוגית תעסוקתית מומחית ומדריכה. מרצה, חוקרת, ומטפלת בתחום התפתחות וייעוץ קריירה.

Comments


bottom of page