top of page

הקוד האתי של האגודה

להלן הקוד האתי של האגודה, שגובש בשנת 2014. חברי האגודה מוזמנים להגיב, להתייחס ולהאיר מנקודות מבט נוספות ומנסיונם המקצועי.

תוכן עניינים

  1. מבוא

  2. מטרת הקוד

  3. ערכי הליבה

  4. התנהגות אתית כלפי בעלי עניין

  5. פרסום

 

 

מבוא

הייעוץ התעסוקתי מהווה תחום ידע רחב ומתפתח ככל שמתרבים השינויים והתמורות בעולם העבודה. בעלי מקצועות והכשרות מתחומי הפסיכולוגיה, העבודה הסוציאלית, חינוך, משאבי אנוש ומדעי ההתנהגות השונים השתלבו בעיסוק זה בצורות שונות. היועצים התעסוקתיים מעניקים לאוכלוסיות מגוונות המתעניינות באפשרויות העסקה וקידום קריירה סיוע בדרכים שונות: אבחון, יעוץ, הדרכה, הכוונה והשמה. בנוסף עוסקים היועצים במחקר, בהסברה, בהנחיה ובקידום נושאי התעסוקה בקהילה.

מטרת הקוד

מטרתו של מסמך זה היא הגדרת הכללים האתיים אשר ינחו את החברים והמצטרפים העתידיים לשורות אַיֶלת – האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ולפיתוח קריירה.הבהרת העקרונות האתיים המנחים את הפעילות המקצועית על כל גווניה; מחקר, יישום הוראה וחינוך, בפני כל גורם שמולו אנו עובדים חשובה לנו על מנת שנוכל לבסס את ההתקשרות המקצועית בצורה חיובית,  אמינה ושקופה. כמו כן, הקוד האתי מתווה את דרך ההתנהלות של יועצי התעסוקה, חברי אילת, על בסיס אחריות מקצועית ושיקול דעת ערכי ומוסרי.

 

ערכי הליבה

הבניית הקשר המקצועי

מתן מידע ללקוח

בקשר עם לקוח, יועץ התעסוקה יציג את מומחיותו וניסיונו הרלוונטי בתחום עיסוקו.

יועץ התעסוקה ייתן מידע הולם על אופייה של ההתערבות המקצועית, על מסלולה הצפוי ועל הנהלים הקשורים בה, כגון: שכר, שמירה על סודיות, מקום וזמן תוך שימוש בשפה מובנת ללקוח. כן ייתן היועץ הסבר לגבי התוצאות הצפויות והמסקנות האפשריות של ההתערבות עם סיומה ומידע על חלופות התערבות נוספות. כאשר הייעוץ נוגע למספר לקוחות או גורמים, יובהר לפני תחילת ההתערבות מהו טיב מערכת היחסים עם כל צד. הבהרה זאת תכלול את תפקידו של היועץ, מחויבותו לכל צד, מהו השימוש הסביר בהתערבות שנעשתה, בתוצאותיה או במידע שהושג. כאשר מתבקשת התערבות שיש בה ניגוד אינטרסים בין הלקוחות, יש להבהיר מראש את האחריות כלפי כל צד. בכל מקרה חלה על היועץ חובת מסירת האמת. 

 

הסכמה למתן יעוץ תעסוקתי

יועץ תעסוקה יקיים התערבויות מקצועיות רק למי שנתן את הסכמתו לכך בכתב או בעל פה, להסכמה זו יש נפקות של חוזה מקצועי.

החוזה המקצועי ו/או תאום הציפיות יכלול, בין השאר, את פירוט תפקידיהם של היועץ התעסוקתי והלקוח בקשר המקצועי ביניהם, את תדירות הפגישות, את משך הפגישות, את סדרי התשלום ועדכון המחירים. במקרים של מתן שרות פרטני או שרות קבוצתי – סימולטני במסגרת גוף ארגוני, יקבע תשלום באופן מתואם בין הצדדים.

 

החוזה יקבע כי עומדת זכות הדדית לסיום הקשר בכל עת וכן יקבע הבהרות מפורשות המעניקות את זכות ההחלטה בידי הלקוח ולא בידי היועץ.

 

מחקר ותרומה לקהילה

 

הרחבת הידע והעמקת ההבנה של תהליכים ותוצאות שיש בהם תרומה לקהילה בנושאי התעסוקה, עומדים לנגד עיני יועצי תעסוקה-חוקרים החברים באילת. החוקרים פועלים מתוך תחושת אחריות, יושרה ומקצועיות על פי כל כללי היסוד של המחקר המדעי.

התנהגות אתית כלפי בעלי עניין

ישום כללי האתיקה

היועצים התעסוקתיים קשובים לצרכים של הפרט, של מערכות הידע והמדע וכן ארגונים תעסוקתיים וחברתיים. היועצים יכירו את כללי האתיקה, יפעלו להפצתם במסגרת תפקידיהם,

 

יעקבו אחרי שינויים ועדכונים שלהם ויפעלו על פיהם בכל תחומי עבודתם המקצועית.

 

היועץ התעסוקתי יפעל על פי כל דין וימנע מכל התנהגות או פעולה שאינן עולות בקנה אחד עם הקוד האתי של אַיֶלת ועלול לפגוע בלקוחותיו, בו ובכבוד המקצוע.

קונפליקטים בין כללי אתיקה לבין מערכות כללים אחרות

 

במקרה של סתירה בין כללי ההתנהגות על פי הקוד האתי של אילת ובין הכללים של מערכות אחרות (דרישות ארגוניות) היועצים יינקטו צעדים לפתרון הולם לקונפליקט, במטרה שלא תהיה הפרה של קוד האתיקה.

במקרים חריגים כשנוצרים תנאים שבהם היועץ נאלץ להפר את אחד מהכללים להתנהגות האתית המקצועית, עליו ליידע בכך את הנועץ, ובמידת האפשר רצוי לפני נקיטת הפעולה.

 

התמודדות עם נושאים אתיים כאשר יועץ אינו בטוח האם מצב מסוים או פעולה מסוימת יפרו את כללי האתיקה של אילת, עליו להתייעץ עם עמיתים או עם ועדת האתיקה כדי לבחור תגובה הולמת.

 

דרישת מיומנות מקצועית

יועץ תעסוקה החבר באילת יפעל בעבודתו על פי סטנדרטים גבוהים של ידע ומיומנות מקצועית מתוך הכרה ברב-גוניות המקצוע ובמגבלות הידע, מתוך הכרה בגבולות יכולותיהם הספציפיות וניסיונם המקצועי ומתוך הבנת המשמעויות של פעולותיהם ולקיחת אחריות אישית לעשייתם המקצועית.

 

כדי לשמור על רמה מקצועית נאותה, יקפידו יועצי התעסוקה על התעדכנות ועל השתכללות מקצועית ומדעית מתמדת, שרלוואנטית לשירות שאותו הם מעניקים בבחירת מקצוע ועיסוק, יעוץ לפיתוח קריירה, ייעוץ לתעסוקה בגיל פרישה, יעוץ בתעסוקת מוגבלים ושירותים דומים. בתחומים בהם טרם גובשו סטנדרטיים מקצועיים מוכרים, יפעילו בשיקול דעת המבוסס על ידע מדעי ומקצועי שנרכש ישירות או ניזון מבעלי מקצוע מוכרים בתחומם.

 

תיעוד וסודיות

יועצי התעסוקה יתעדו את עבודתם המקצועית ברמת פירוט ואיכות המתארת את תהליך עבודתם ברמה הנדרשת לשמירה על רמה מקצועית ולרציפות, המשכיות ובקרה, תוך שמירה על כללי הסודיות.

 

יועצי התעסוקה יכבדו את זכות הסודיות והפרטיות של אלו שאיתם הם עובדים – כולל לקוחות, משתתפי מחקר, עמיתים או מעסיקים; לשם כך ישמרו בסוד כל מידע שהגיע אליהם תוך כדי עיסוקם המקצועי.

פרטים יימסרו לצד שלישי או כל גורם אחר רק בהסכמה מפורשת של הנוגעים בדבר.

 

יועצי התעסוקה ישמרו על סודיות ראויה של הלקוחות בכתיבה, באחסון, בגישה, בהעברה ובשימוש ברישומים שבאחריותם, בין אם הם כתובים, בין אם הם מוקלטים ובין אם הם נמצאים בכל צורה אחרת.

 

יעוץ באינטרנט ובאמצעי התקשורת

יעוץ תעסוקתי שניתן באינטרנט ובאמצעי התקשורת, יחוייב בזיהוי היועץ בשמו המלא ובתפקידו.

 

כמו כן יש ליידע את הציבור במגבלות השירות הניתן בערוצים אלה.

 

פרסום

יועצי תעסוקה וקריירה עצמאיים, חברים במכון או העובדים בארגון שהינם חברי אַיֶלת, רשאים להציג עצמם כחברי אילת [כולל שימוש בלוגו] בכל אמצעי הפרסום, כגון: אתר, רשתות חברתיות, מצגת, ניר מכתבים, כרטיסי ביקור, חשבוניות,  חותמת וכיו"ב.

bottom of page