תכנית אבחון מותאם תרבות (אמ"ת), נועם פישמן, טלי סמני, ליאת בסיס

תכנית אמ"ת (אבחון מותאם תרבות) של ג'וינט-ישראל-תבת פּוּתחה בשנת 2010, בעקבות דיווחים ממעסיקים על קשיים בהעסקת מועמדים ממוצא אתיופי בתפקידים שהקבלה אליהם מותנית בעמידה במבחני מיון. המטרה העיקרית של התכנית הייתה לסייע בהעסקת מועמדים ממוצא אתיופי ובקידום התעסוקתי שלהם ושל קבוצות מיעוט אחרות, באמצעות עידוד שימוש בכלי מיון מותאמים תרבותית. לבקשת תבת ובשיתוף פעולה עם מכון 'אדם מילא', ערך מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל מחקר מקיף שליווה את התכנית.


מטרות המחקר ורכיביו

במחקר היו שני שלבים. המטרות העיקריות של המחקר בשלב הראשון היו לסקור את השיטות המנסות לצמצם פערים בין קבוצות בתהליכי מיון לתעסוקה ולבדוק אם כלי המיון הקיימים המקשים על מועמדים ממוצא אתיופי בקבלה לעבודה.

בעקבות ממצאי השלב הראשון, המתוארים בהמשך, תבת החליט לפתח כלים חדשים רגישי-תרבות, כדי שישמשו חלופה לכלים הקיימים וכדי שיסייעו להקטין את החסמים שעומדים בפני קבוצות מיעוט.

בהמשך, ובשיתוף פעולה עם מכון 'אדם מילא', ערכנו מחקר תיקוף, כדי לבחון את התוקף הבו-זמני של הכלים החדשים.


האם כלי המיון הקיימים מקשים על מועמדים ממוצא אתיופי בקבלה לעבודה?

המטרה העיקרית, בשלב הזה, הייתה לבחון האם בכלי המיון הקיימים יש פערים בין מועמדים ממוצא אתיופי למועמדים מקבוצת הרוב.

  • מערך המחקר ואוכלוסיית המחקר

מכון 'אדם מילא' הכין קובץ הכולל נתונים של 186 מועמדים ממוצא אתיופי שנבחנו מחודש נובמבר 2004 עד חודש יולי 2009. לכל נבחן ממוצא אתיופי חיפשנו זיווג אחד מקבוצת הרוב, על בסיס שלושה קריטריונים: המגדר, התפקיד המיועד ותאריך המיון של הנבחנים ממוצא אתיופי. בסך הכול, שתי הקבוצות היו דומות מאוד מבחינת שלושת הקריטריונים הללו. השווינו את הביצועים של שתי הקבוצות בארבעה כלי מיון קיימים: מבחני כישורים שכליים, מבחן מצב קבוצתי (או דינמיקה קבוצתית), ריאיון חצי מובנה וחוות הדעת של המעריך.

  • תוצאות

הפערים במבחני הכישורים השכליים בין נבחנים ממוצא אתיופי לבין נבחנים מקבוצת הרוב היו עמוקים ומשמעותיים. כתוצאה מכך, אילו הכלי הזה היה משמש קריטריון לקבלה לעבודה, עם ציון מעבר 5 ומעלה (מתוך סקאלה של 1 עד 9), רק 17% מהנבחנים ממוצא אתיופי היו עוברים את סף הקבלה, לעומת 62% מהנבחנים בקבוצת הרוב. שימוש בציוני מעבר גבוהים יותר מביא לפערים גדולים יותר.

מבחן מצב קבוצתי וסדרת מדדים שהיו מבוססים על חוות הדעת של המעריך הראו פערים משמעותיים, אם כי מתונים יותר. ראוי לציין שלא נמצאו הבדלים משמעותיים בריאיון חצי מובנה.


פיתוח כלי מיון חדשים בתבת

לאחר דיון מעמיק בממצאי השלב הראשון ובהשלכותיו, החליט ארגון תבת לפתח כלי מיון חדשים. השאיפה הייתה להקטין את הפערים בין קבוצות המיעוט לקבוצת הרוב, תוך כדי שמירת יכולת ניבוי התפקוד בעבודה, או אפילו תוך כדי שיפורה. בתהליך פיתוחם של הכלים החדשים גייס תבת צוות רב-תרבותי שלוּוה על ידי אנשי מקצוע. במסגרת זו פותחו שמונה כלים:


® שאלון ביוגרפי, ריאיון חצי מובנה ומשימת משחק תפקידים הבוחנים מגוון כישורים, כולל כישורים מספריים, כישורים בין-אישיים, יכולת שכנוע ועוד. השאלון הביוגרפי מבוסס על הדיווחים העצמיים של המשתתפים והריאיון החצי מובנה ומשימת משחק תפקידים מבוססים על הדיווחים של המשתתפים יחד עם ההתרשמות של המעריך.


® שלוש משימות (כמותית, מילולית וצורנית) שבוחנות כישורים שכליים באמצעות שיטה חלופית.


® שני מבחני תכונות אישיות שבוחנים שש תכונות אישיות ספציפיות: ה-Big 5 (מוחצנות, פתיחות לניסיונות, יציבות רגשיות, מצפוניות ונעימות) ו-Grit )סיבולת והתמדה לצורך השגת מטרה; ראה, Duckworth, 2013).

בפיתוח הכלים החדשים נעזרנו בעקרונות שעשויים לצמצם את הפערים:


® מדידה בתוך הֶקשר. ההקשר שבו מועבר המבחן והרלוונטיות שלו לעולם התוכן של הנבחן עשויים להשפיע על גודל הפערים בביצועים (Steele & Aaronson, 1995). לכן, לכל משימה היה סיפור מסגרת שאינו טעון תרבותית וכלל השאלות התייחסו אליו.


® חיבור שאלות בצוות הטרוגני. כלי המיון הקיימים ובעיקר מבחני כישורים שכליים ממוחשבים, מפותחים לרוב על ידי אנשים המשתייכים לקבוצת הרוב. כל הפריטים בכלים החדשים הללו פותחו או נבדקו על ידי צוות פיתוח הטרוגני.


® מדידת התנהגויות באינטראקציה מצומצמת ותיווך של מעריך בהעברה. ממצאי מחקר מקדים שערכה עמותת 'קו משווה' (בסיס, 2007) הראו כי בסיטואציות של מבחנים בקבוצה, נבחנים מקבוצת המיעוט חשים זרוּת וניכור. סיטואציות אלו בזמן מבחן מאיימות ומקשות על אוכלוסיות מיעוט להביע את עצמן. לכן, כדי לצמצם את השפעתם של היבטים רגשיים, שאינם רלוונטיים לביצוע המטלות, נעשה שימוש בתיווך של מעריך לבחינת יכולות באינטראקציה בין-אישית מצומצמת.


תיקוף הכלים

בשלב השני של המחקר, לבקשת תבת ובשיתוף פעולה עם מכון 'אדם מילא', בחנּו את איכותם של הכלים החדשים. במסגרת המחקר גויסו 13 מעסיקים שהסכימו לשיתופם של עובדים ממוצא אתיופי ועובדים מקבוצת הרוב במחקר.

בדיקת הכלים נעשתה באמצעות פעולות אלו:


® בחינת התוקף הבו-זמני של כל כלי – בדקנו את המִתאמים שבין הציונים בכלי המיון לבין התפקוד בעבודה.


® בחינת גודל הפערים בין קבוצות בכל כלי – השווינו בין הציונים הממוצעים של כל קבוצה בכלים החדשים ובכלים הקיימים.


מלבד זאת, ניסה המחקר לזהות את הכלים המראים פוטנציאל בצמצום הפערים בין קבוצות, יחד עם ניבוי אפקטיבי של תפקוד בעבודה.

  • מערך המחקר ואוכלוסיית המחקר

המחקר כלל 144 משתתפים: 69 ממוצא אתיופי,43 מקבוצת הרוב (כלומר יהודים שאינם ממוצא אתיופי) ו-32 מהחברה הערבית. כל המשתתפים עברו יום אבחון שכלל כלי מיון החדשים וכלי מיון קיימים. בנוסף, קבלנו חוות דעת מהמנהלים של כל המשתתפים לגבי תפקודם בעבודה של המשתתפים. במאמר זה נתמקד בתוצאות של המשתתפים ממוצא אתיופי ושל המשתתפים מקבצת הרוב בלבד.

תהליך האבחון הכולל היה אמור להימשך כ-8 שעות. רוב המשתתפים אובחנו בסניפים של מכון המיון וחלק קטן נבחנו במקום עבודתם.

נמצאו הבדלים משמעותיים במאפיינים של הקבוצות. מקרב המשתתפים מקבוצת הרוב 66% עבדו בתפקידים שדורשים תואר אקדמי, לעומת 41% מהמשתתפים ממוצא אתיופי. כמו כן, נמצא תת-ייצוג של משתתפים ממוצא אתיופי שנולדו בארץ ושמדברים עברית ברמת שפת אם.

  • תוצאות

תרשים א' מציג את מיקומו של כל אחד מהכלים על פני שני צירים: תוקף-בו-זמני (ציר X) ואת גודל הפער בין משתתפים ממוצא אתיופי למשתתפים מקבוצת הרוב (ציר Y). אומדן הפער בין הנבחנים ממוצא אתיופי לבין הנבחנים מקבוצת הרוב בתפקוד הכללי בעבודה מוצג בריבוע האפור בתרשים. פער זה עמד על 0.56 סטיית תקן. המטרה היא לאתר את הכלים התקפים ביותר בניבוי תפקוד בעבודה שמראים פערים דומים לפער שנמצא בתפקוד בעבודה (קרוב לריבוע האפור בתרשים) או קטנים ממנו (מתחת לריבוע האפור בתרשים).


® נמצא כי השאלון הביוגרפי והריאיון החצי מובנה הם כלים תקפים שמראים פערים קטנים יחסית, והם צבועים בכחול בתרשים. השאלון הביוגרפי נמצא ככלי התקף ביותר מבין הכלים שנבדקו במחקר.


® ניתן לראות שהפערים בין הקבוצות שנמצאו ברוב הכלים החדשים קטנים יותר מהפער שנמצא בתפקוד הכללי בעבודה.


® במבחני תכונות אישיות לא נמצאו פערים משמעותיים בין הקבוצות, אבל הם לא היו מתואמים עם תפקוד בעבודה.


® הכלים הקיימים הבוח